20.12.12

Monokl'dan 5 Yeni Kitap: Agamben (2), Soysal, Stiegler, Vattimo-Zabala

1- Giorgio Agamben, Gelmekte Olan Ortaklık

Monokl Düşünce

İtalyancadan Çeviren: Betül Parlak

Arka Kapak YazısıGelmekte siyasetin yeni gerçeği bu siyasetin artık devletin denetimi ya da ele geçirilmesi için bir mücadele olmayacağı ancak devlet ve devlet-olmayan (insanlık) arasında bir mücadele olacağıdır, herhangi tekillikler ve Devlet organizasyonu arasında üstesinden gelinemeyecek bir ayrışma olacaktır.

*

Temsil edilebilir her türlü kimlikten tam anlamıyla yoksun bir varlık devlet için kesinlikle önemsiz olacaktır. Kültürümüzdeki çıplak hayatın kutsallığıyla ilgili iki yüzlü dogmanın ve insan haklarıyla ilgili boş beyanatların görevi bunu saklamaktır. Kutsal bu noktada terimin Roma hukukunda sahip olduğu anlamdan başka bir anlama sahip olamaz: sacer (kutsal olan) insanların dünyasından dışlanmış olandır ve tam da bu nedenle kurban edilemediğinden, öldürülmesi hukuka uygundur, onu öldüren cinayetle suçlanmaz (neque fas este um immolari, sed qui occidit parricidio non damnatur) (Bu açıdan bakarsak, Yahudilerin yok edilmesinin ne cellatları ne de onların yargıçları tarafından insan katli olarak görülmemesi, yargıçlarca insanlığa karşı suç olarak sunulması anlamlıdır. Savaşın galip güçleri bu kimlik yokluğunu, kendisi de yeni kıyımların kaynağı haline gelen bir devlet kimliği vererek telafi etmeye çalışmışlardır).


Bizzat kendi kendisine aidiyetten, kendisinin dil-de-olmasından yararlanmak isteyen ve bu yüzden her türlü kimlik ve her türlü aidiyet koşulunu reddeden herhangi tekillik devletin baş düşmanıdır. Bu tekilliklerin ortak(lık)-ta-olmalarını gösterecekleri barışçıl gösterilerin ortaya çıktığı her yer bir Tienanmen olacaktır ve er ya da geç tanklar görünecektir. 


2- Giorgio Agamben, Şeylerin İşareti: Yöntem Üstüne

Monokl Düşünce

İtalyancadan Çeviren: Betül Parlak

Arka Kapak Yazısı

Paracelsus’a göre üç işaretleyen vardır: İnsan, Archeus  ve yıldızlar (Astra). Kehanetleri ve alametleri mümkün kılan yıldızların işaretleri, şeylerin “gücünü ve doğaüstü erdemini” (ubernatürliche Krafft und Tugend) göstermektedir: (bu işaretlerle) toprak falı, el falı, yüz falı (fizyonomi), su falı, ateş falı, nekromansi  ve astronomi gibi kehanet bilimleri ilgilenmektedir. Kehanetin ilgilendiği hermafroditler ve çift cinsiyetliler gibi canavarlar, yükselen yıldızların bıraktığı bir işaretten başka bir şey değildir; ve Paracelsus’a göre, sadece gökyüzündeki yıldızlar değil, “her an, insanın fantezileri ve hayalleriyle ruhunda tıpkı gök kubbedekiler gibi doğan ve batan” “insandaki yıldızlar” da,  bedende izlerini bırakabilirler, tıpkı hamile kadınlarda olduğu gibi, onların Fantasey’i fetus’un eti üzerineMonstrosische Zeichen’larını çizer.


*


Nasıl ki, hayal gücü bireyin yaşam öyküsünde geri giderse, arkeoloji de tarihin seyrinin tersi yönünde ilerler, yani geriye doğru gider. Her ikisinin de temsil ettiği şey, geri çekilmeyen bir gerileme gücüdür, ancak [bu güç], tıpkı travmatik nevroz gibi, yok edilmez kalan bir kökene doğru gerilemez, ama tam aksine, gelecekteki geçmişin zamansallığına göre, (bireysel ya da kolektif) tarihin, ilk kez erişilebilir hale geldiği bir noktaya doğru geriler.


3-  Ahmet Soysal, Uzun Çizgi - Edebiyattan Sanata Dostluk Uğrakları 


Monokl Estetik Serisi'nin İlk Kitabı

Arka Kapak Yazısı

Uzun çizgi, düz değil, ama dolambaçlı, kıvrımlı bir çizgi. Sözden, sözün en yoğunundan, şiir sözünden başlıyor. Sonra sözün çizgisi, hüsnühat’tın çizgisi oluyor; çizginin dönüşümleri sürüyor: müzik, mimari, çağdaş sanat, sinema... Uzun çizgi, son metinde duygunun sessizliğinde son buluyor. Sonda, en yoksun insana rastlanıyor. Adsız bir dilencinin “bir an’lık” belirişi. Bütün ağırlık bu yoklukta, diyor son.


4- Bernard Stiegler, Politik Ekonominin Yeni Bir Eleştirisi İçin


Monokl Düşünce

Fransızcadan Çeviren: Elyesa Koytak
Arka Kapak Yazısı

Endüstriyel hatırlatma aygıtlarının yaygınlaşması, hafızalarımızı da makinelere bağlı kıldı, öyle ki mesela artık en yakınlarımızın telefon numaralarını bile aklımızda tutmuyoruz –bununla birlikte imla denetim aygıtlarının yaygınlaşmasıyla imla bilgimiz de tehlikeye giriyor, yazı bilgisine dair unutmaya dayalı bilgiyle beraber, dile dair hatırlamaya dayalı bilgimiz de uçup gidiyor. Bu yaygın ve bilinen olguyu bilişsel ve duygusal proleterleşme süreci olarak tarif ediyorum. Bu süreçte bildiklerimizi kaybediyoruz: Becerilerimizi, yaşama bilgilerimizi, kuramsal düşünmeyi kaybediyoruz, ki bunlar olmadan hiçbir şeyden tat da alamayız.

*


Bugün teknik hafıza sorununu incelemek, unutma sorununu sadece bir proletarya sorunu olarak değil, fakat tüketicinin, hizmet endüstrisi ve aygıtları nedeniyle artık hafızasından ve bilgilerinden mahrum kaldığı gramatizasyon süreci olarak düşünmek demektir. Bugün hafıza tekniği sorununu incelemek, unutma teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yaygınlaşan proleterleşme olgusunu incelemek demektir.... Gramatizasyon düşüncesi genel bir organolojiyi işaret eder; yani bedensel organların (beyin, eller, gözler, dil, cinsel organlar, iç organlar vs.), suni organların (grammatisation teknikleri, araçlar ve aletler) ve sosyal organların (aile grupları, klanlar, etnik gruplar, kurumlar, siyasi dernekler, şirketler, ekonomik örgütler, uluslararası örgütler ve hukuki, dilsel, dinsel, siyasi, mali ve ekonomik toplumsal sistemler vs.)  birbirine eklemlenmesi kuramını.

5-  Gianni Vattimo - Santiago Zabala - Hermeneutik Komünizm: Heidegger'den Marx'a


Arka Kapak Yazısı

Komünizm ve hermeneutik, veya daha iyisi “hermeneutik komünizm,” hem gelişim idealini hem de genel devrim çağrısını bir kenara bırakır. Alain Badiou, Antonio Negri ve diğer çağdaş Marksist teorisyenlerden farklı olarak biz yirmi birinci yüzyılın devrim için çağrıda bulunduğuna inanmıyoruz, çünkü politika tanımlayan güçler paralel bir ayaklanma ile alt edilemeyecek kadar güçlü, şiddetli ve baskıcıdır: sadece hermeneutik gibi bir zayıf düşünce, şiddetli ideolojik başkaldırıları savuşturabilir ve dolayısıyla zayıfları müdafaa edebilir. Tarihin kaybedenlerinin yüz üstü bırakıldığı post-metafizik çağımızda; Slavoj Žižek’in eleştirel tarzda dikkat çektiği gibi, sadece zayıf düşünce gerçekliğin köksapsal (rizomatik) dokusuna karşı dikkatli bir düşünce[dir]; biz artık kuşatıcı açıklama sistemlerine ve global ölçekte özgürleştirici projelere odaklanmamalıyız; büyük çözümlerin şiddetli dayatması, spesifik direnç ve aracılık normları için yer açmalıdır.” Komünizm, kapitalizmin eşitsizliklerine karşı direnci harekete geçirirken hermeneutik, hakikatin yorumlayıcı doğasına işaret ederek arabuluculuk yapar.
7.12.12

Monokl İçin Edebiyat Editörü


Monokl'da bizimle birlikte yapıtların içinden geçecek, yapıtların kendilerinden geçeceği, İngilizce ve Fransızca bilen edebiyat editörlerine ya da editör adaylarına çağrımızdır:

editor@monokl.net adresine başvurularınızı bekliyoruz

15.11.12

Hakikatin Kokusuna Adanan Bir Konferans...


2005 yılında temelleri atılan Monokl Kültür Hareketi, dergi ile başladığı başka fikirler ve yaşamlar arayışını, yaptığı uluslararası filozof özel sayıları ve bu sayıların uluslararası konferanslarıyla dokunulmamış ve keşfedilmemiş ufuklara doğru yaydı. Başkalığı, söylenmemişi, unutulmuşu, keşfedilmeyi bekleyeni, yaşamın farklılıklarını açığa çıkarmayı hedefleyen bu yayılma, iki yıl önce kurulan Monokl Yayınları ile önemli bir eşiğe ulaştı. Yayınevi, derginin ve konferansların uzantısında bir yayın programı izleyerek filozofların temel yapıtlarını Türkçeye kazandırıyor. Böylece fikirsel inşanın farklı perspektiflerinin birlikte-deneyimi ve birlikte-okunması ile yeniden oluşturulabilecek felsefi bir dünyanın izlerini araştırıyor: Yepyeni bir uygarlığın olanağının izlerini. Yeni bir fikir coğrafyasının temellerini atmak adına.

Bir fikir coğrafyası: Düşünsel ve çoğul bir gövde ile, her türden şiddetin, tüm gündelik çatışmaların ötesinde bir yerlerde felsefenin evrensel jestini, tutup almayı ve yaşama geri vermeyi düşünmek demek. Bu düşünme arzu ile, yaşamın içindeki bir dışarıda devinmek demek. Türkçede felsefe yapmada, Türkçeden yeni yaşamlar yapmada, Türkiye’de felsefenin kendisini yaşamsal bir etkinliğe dönüştürme tutkusunda devinmek. Düşüncenin yeni biçimlerini, yaşamın yeni içeriklerini tutma, onlara tutulma olarak yaşayarak: kendimizi bu tutkuda tutarak var olmak. Dostluk ve ortaklık içinde var olmak. Ancak bu şekildeki bir var olma tutkusuyla, duygulanımları, zihinsel ve tinsel malzemeleri, bedensel deneyimleri farklı bir ülke olan Türkiye’nin kendi dilinde felsefe yapışına, felsefenin evrenselliğine açılışına tanık olabileceğiz. Monokl’u ölü bir felsefi ortam karşısında bu zamana kadar (ayakta) tutan tutku da bundan başka bir şey değildi ve olamazdı da.

Bakırköy Belediyesi’nin öncülüğündeki “Demokrasiler Çağında Uygarlık” konferansı, filozoflarla yüz yüze gelmenin, onlarla birlikte-deneyimlemenin ve birlikte-okumanın ötesine geçerek birlikte-yaşamaya adanmıştır: Pek değerli dostumuz, esin kaynağımız Jean-Luc Nancy’nin betimlediği şekliyle, filozofların canlı mevcudiyetleriyle yaydıkları hakikatin kokusuna, o tanımlanamaz kokuya…

O kokuyu en sonuna kadar izlediğimizde elimizde o çıplak gerçek, çıplak hayal kalıyor: Tüm insan uygarlığının birlikte-yaşaması, yaşayabilmesi…


11.11.12

30 Kasım, 3 Aralık - Demokrasiler Çağında Uygarlık Konferans Programı
ETKİNLİK YERİ: WOW HOTELLERİ KONFERANS MERKEZİ - YEŞİLKÖY - HAVALİMANI KARŞISI


* GİRİŞ ÜCRETSİZDİR, ÖZEL BİR KAYIT OLMAYACAKTIR.

** SİMÜLTANE ÇEVİRİ YAPILACAKTIR.

*** ETKİNLİKTE JEAN-LUC NANCY, GIORGIO AGAMBEN, JEAN-LUC MARION, GIANNI VATTIMO, BERNARD STIEGLER, VE JOAN COPJEC'E AİT 10 KİTAP İLK KEZ OKUYUCU İLE BULUŞACAK VE KİTAPLARIN SUNUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

**** ÖNEMLİ NOT: BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ VE KADIKÖY'DEN ETKİNLİK İÇİN OTOBÜSLER KALDIRILACAKTIR.


ULAŞIM:

- KADIKÖY BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDEN 8.00

- BEŞİKTAŞ ÜSKÜDAR İSKELESİ ÖNÜNDEN 8.30 

- BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI VE DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ'NDEN 9.00 - 9.30 - 9.45 SAATLERİNDE

KONFERANS MERKEZİNE ÜCRETSİZ OTOBÜSLER KALDIRILACAKTIR.


Konferans Organizasyonu ile ilgili her türlü bilgi ve

 yardım isteği için:


Bakırköy Belediyesi'nden Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü Özcan Bilir'e ozcan_bilir@hotmail.com

 adresinden; 


Yine Bakırköy Belediyesi'nden Rezzan Tozan'a

 rezzantozan@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Ayrıca editor@monokl.net adresi ile de temasa

 geçilebilir.


FACEBOOK SAYFASI: http://www.facebook.com/events/287587954685202/

TWİTTER SAYFASI: https://twitter.com/monoklyayinlari30 Kasım Cuma – Vendredi 30 Novembre -  November 30 FridayAçılış: 10.00 Açılış Konuşması – Discours d'ouverture – Opening Speech 

10.30- 12.00 Gianni Vattimo - Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

12.00 – 13.00 Öğle Yemeği – Lunch - Pause déjeuner

13.00 – 14.20 Joan Copjec, Jodi Dean - Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Joan Copjec – Sexual Compact - Cinsel Sıkışma/Sözleşme

Jodi Dean – From the Dictatorship of the Proletariat to the Sovereignty of the People – Proletaryanın Diktatörlüğünden İnsanların Egemenliğine

14.20 – 14.30 Ara - Pause

14.30 – 16.00 Açık Oturum: Kapitalizme Başkaldırının Mantığı ve Mekanizmaları: Felsefenin Yeni Bir Konumuna Doğru? – [Moderator: Nami Başer]

Table-ronde:  Logique et mécanismes de la révolte contre le capitalisme: Vers une nouvelle position de la philosophie?

Open Session: The logic of revolt against capitalism and its mechanisms: Toward a new position of philosophy

Giovanni Vattimo, Frederic Neyrat, Alain Brossat, Joan Copjec, Jodi Dean, Bernard Stiegler, Thomas Metzinger, Jean-Luc Marion

16.00 – 16.20 Kahve Molası – Coffee Break - Pause-Café

16.20 – 17.40 Alain Brossat, Fredric Neyrat - Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Alain Brossat - Le paradigme El Aswany:  La révolution égyptienne – El Aswany Paradigması: Mısır Devrimi

Fredric Neyrat - C/AP. Eléments pour un Antagonisme Vital - C/AP –  Yaşamsal bir Çatışkı için Öğeler

17.40 – 17.50 Ara – Pause

17.50 – 19.20 Açık Oturum: Politik Ekonomi, Teknik ve Küreselleşme: Felsefe ve Yeni Komünizm [Moderator: Nami Başer]

Table-ronde: Economie politique, Technique et Mondialisation: La philosophie et le nouveau communisme

Open Session: Political economy, technique, globalisation: Philosophy and New Communism

Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy, Bernard Aspe, Jodi Dean, Erich Hörl, Gianni Vattimo, Volkan Çelebi1 Aralık Cumartesi – Samedi 1 Decembre -  December 1 Saturday

10.00 – 11.20 Özgür Platform: Monokl ve Türkiye’de Felsefe.
Düşünürlerin Yeni Kitaplarını Tanıtımı/İmzalaması

Platform libre: Monokl et Philosophie en Turquie. Séance des signatures-présentations de nouveaux livres des penseurs

Free Platform: Monokl and Philosophy in Turkey. The presentation/signing of the new books by thinkers

Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Joan Copjec, Jean-Luc Marion, Bernard Stiegler, Gianni Vattimo, Volkan Çelebi, Murat Erşen, Ahmet Soysal

11.20 – 11.30 Ara

11.30 – 13.00 Açık Oturum: Özne, Tinsellik ve Arzu: Felsefe ve Uygarlığın Sınırları [Moderator: Emre Şan]

Table-ronde: Sujet, Spiritualité et Désir: La philosophie et les limites de la civilisation

Open Session: Subject, Spirituality and Desire: Philosophy and the Limits of Civilisation

Joan Copjec, Jean-Luc Marion, Gianni Vattimo, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Ahmet Soysal

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği – Lunch - Pause déjeuner

14.00 – 15.30 Jean-Luc Marion Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

15.30 – 16.10 Ahmet Soysal – Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

16.10 – 16.30 Kahve Molası - Coffee Break – Pause-Café

16.30 – 18.00 Bernard Stiegler – Konuşma ve Tartışma - Presentation and Discussion

Bernard Stiegler: Relire l’idéologie allemande et repenser l’idéologie après la révolution conservatrice – Alman İdeolojisini Yeniden okumak ve Muhafazakar Devrimden Sonra İdeolojiyi Yeniden Düşünmek

18.00 – 19.30 Açık Oturum: Teknoloji, Medya ve İktidar: Felsefe ve Zamanın Ruhu [Moderator: Nilgün Tutal]

Table-ronde: Technologie, Médias et Pouvoir:  La philosophie devant le “Zeitgeist”.


Open Session: Technology, Media and Power: Philosophy and the Zeitgeist

Erich Hörl,  Bernard Stiegler, Thomas Metzinger, Volkan Çelebi, Gianni Vattimo, Alain Brossat, Jean-Luc Marion


2 Aralık Pazar – Dimanche 2 Decembre – December 2 Sunday


11.00 – 12.30 Giorgio Agamben Konuşma ve Tartışma –Presentation and Discussion

12.30 – 13.50 Bernard Aspe – Thomas Metzinger – Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Thomas Metzinger: Being No One – Towards a realistic anthropology for political theory – Hiç Kimse Olmak: Siyaset Teorisi İçin Gerçekçi Bir Antropolojiye Doğru

Bernard Aspe: Soleil noir - vers un renouveau de la dialectique matérialiste  –  Kara Güneş: Maddeci Diyalektiğin Bir Yeniden Doğuşuna Doğru

13.50 – 14.50 Öğle Yemeği – Lunch – Pause déjeuner

14.50 – 16.10 Volkan Çelebi – Erich Hörl Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Volkan Çelebi – The birth of a new space: Being-in-the-internet – Yeni bir mekanın doğuşu: İnternet-te-olma

Erich Hörl - Towards a General Ecology: An Emergent Paradigm – Genel Bir Ekolojiye Doğru: Baş Gösteren Bir Paradigma

16.10 – 17.40 Jean-Luc Nancy Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Jean-Luc Nancy: Quelques affirmations simples pour le temps qui vient - Gelmekte Olan Zaman İçin Bazı Basit Olumlamalar/Önesürümler

17.40 – 18.00 Kahve Molası - Coffee Break – Pause-Café

18.00 – 19.30 Açık Oturum: Yazı, İmge ve Mekan: Felsefeden Edebiyat ve Sanata

Table-ronde: Ecriture, Image et Espace: De la philosophie à la littérature et à l’art

Open Session: Writing, Image, Space: From Philosophy to Literature and Art

Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Marion, Giorgio Agamben [Moderator: Ahmet Soysal]
3 Aralık Pazartesi – Lundi 3 Decembre December 3 Monday


10.00 – 11.15 Jean-Luc Nancy – Giorgio Agamben – Bir Diyalog

A Dialogue: Jean-Luc Nancy and Giorgio Agamben

Une dialogue: Jean-Luc Nancy et Giorgio Agamben

11.15 – 11.30

11.30 – 13.00 Açık Oturum: Demokrasi, Hukuk ve Komünote
Felsefe, Toplum, Aşk, Dostluk

Table-ronde: Démocratie, Droit et Communauté: La  philosophie, la société, l’amour, l’amitié

Open Session: Democracy, Right and Community: Philosophy, Society, Love, Friendship

Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Bernard Aspe, Fredric Neyrat, Erich Hörl [Moderators: Nami Başer, Ahmet Soysal – Volkan Çelebi]

13.00 Kapanış – Closing – Clôture

30.7.12

Monokl Lacan'ın Türkçedeki İlk Yapıtını Sunar - BENİM ÖĞRETTİKLERİM


TÜRKÇE’DEKİ İLK LACAN ÇEVİRİSİNİ SUNAR

MonoKL LACAN SERİSİNİN İLK KİTABI:

JACQUES LACAN

BENİM ÖĞRETTİKLERİM


ARKA KAPAK YAZISI

Burada bir araya getirilen üç konferansın her biri bir komando harekatıdır. Lacan rastlantıya bağlı dinleyicilerin önüne paraşütle atlar. Kim olduğunu ve ne yaptığını onlara anlatmak için bir saati vardır. Onları şu tezatlara duyarlı kılar:
a) Bilinçdışı kabul görmüştür, artık kimseyi şaşırtmaz, ama bu sadece bir propaganda etkisiyle böyledir: psikanalize alışılmıştır, ama onu zaten bilinene geri götüren “yutturmacalar” kullanan bir tedavi tarzına alışır gibi.
b) Bununla birlikte, psikanaliz eşi benzeri olmayan bir deneyime buyur eder. Freudcu bilinçdışı öncesi olmayan bir yeniliktir. Bu şekilde açıklığa kavuşturulan olgular ortak duyunun apaçıklıklarıyla da felsefenin varsayımlarıyla da bir tutulamaz. Ciddiye alındıklarında, bu olgular her şeyi yepyeni bir tazelikle düşünmeyi gerektirir. Lacan’ın kendisi bu işe canla başla girişir, çünkü o öylece bulunmuştur (anekdotlar).
Onun yöntemi herkesin bildiği şeyden yola çıkmaktır. Sonra, farkına varılmadan, ustaca, oyun oynarcasına, şaşırtıcı kavramları art arda patlatır: Kendi kendini düşünmeyen düşünce; dil olan bir bilinçdışı; “beyin üstünde bir örümcek misali” bir dil; “hakikatte delik açan” bir cinsellik; bu hakikatin başladığı bir Başka; ondan doğan ve ancak bir kayıp pahasına kendisinden kurtulunan bir arzu; ve tüm bu paradoksların, “psişizm” denen şeyden ayrı bir mantığa karşılık geldiği fikri. 

 Jacques-Alain MillerMONOKL’DAN YAYINA HAZIRLANAN DİĞER LACAN KİTAPLARI


·    Televizyon
·    Baba-nın-Adları
·    Encore, Seminer XX
·    Psikozlar, Seminer III
·    Duvarlara Konuşuyorum
·    Nevrotiğin Bireysel Miti ya da Nevrozda Şiir ve Hakikat